Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF)

 (2017. október 19. napjától hatályos szöveg)

A jelen felhasználási feltételek (Szerződés) a

Mobiloy Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 6720 Szeged, Arany János utca 7.

Cégjegyzékszáma: 06-09-022466

Nyilvántartásba vette és nyilvántartja: Szegedi Törvényszék Cégbírósága

Képviseli: Zsoldos Miklós önálló aláírási joggal rendelkező ügyvezető

Email cím: ugyfelszolgalat@mobiloy.hu

Honlap: www.mobiloy.hu (Weboldal)

Adószám: 25464405-2-06

Tárhelyszolgáltató neve, székhelye, telephelye és elérhetősége (e-mail): MANTYCORE Kft. 1138 Budapest, Párkány utca 34. 8/52.

mint szolgáltató („Mobiloy”) tulajdonában lévő, a Mobiloy néven elérhető applikáció (App), valamint az App-on keresztül elérhető szolgáltatások (Szolgáltatás) használatának szabályait határozza meg, továbbá rendelkezik a nem elfogadható felhasználói tevékenységekről.

 1. App célja

Az App célja a Mobiloy üzleti partnerek ajánlatainak (kupon, árengedmény), hirdetéseinek, reklámjainak, aktivitásainak, promócióinak megjelenítése és közvetítése a Felhasználók számára.

 1. Felhasználók

A jelen Szerződés alapján Felhasználónak minősül az App-ban a Mobiloy által szervezett Szolgáltatás résztvevőjeként regisztrált (Regisztráció) természetes vagy jogi személy vagy jogi személyiség nélküli szervezet, egyéni vállalkozó, aki az App letöltése és a Regisztráció során a szükséges nyilatkozatokat (együttesen Nyilatkozatok) az App használata előtt megtette, továbbá magára nézve kötelezőnek fogadta el a jelen Szerződés rendelkezéseit (Felhasználó vagy Ön).

Az App-on Ön egy alkalommal, egyféle módon és státusszal regisztrálhat („Regisztráció”).

A 14-18 éves kiskorú (és nem cselekvőképtelen) vagy a cselekvőképességet korlátozó gondnokság alatt álló Felhasználónál szükséges a jognyilatkozatok érvényes megtételéhez (pl. a jelen Szerződés elfogadása) a törvényes képviselő (pl. szülő) hozzájárulása. Ennek megfelelően a természetes személyek tekintetében amennyiben Ön a 18. életévét még nem töltötte be vagy egyéb okból korlátozottan cselekvőképes, akkor az Ön Regisztrációját és App használatát a Mobiloy csak úgy tudja elfogadni, ha a Szolgáltatás igénybevételéhez és az App használatához előzetesen beszerezte törvényes képviselőjének (általában szülő) beleegyezését, illetve jóváhagyását, amely az Ön tevékenységéért történő teljes felelősségvállalást is magában foglalja. A jóváhagyást Ön ebben az esetben a Mobiloynak köteles elküldeni a jelen Általános Szerződési Feltételek 1. pontjában feltüntetett elérhetőségek egyikére.

Amennyiben Ön 14 év alatti személy, vagy cselekvőképességet teljesen korlátozó gondnokság alatt áll, úgy az App-ot önállóan nem használhatja – az Ön nevében törvényes képviselője (általában a szülő vagy gondnokság esetén gondnok) töltheti le az App-ot, Regisztrálhat és a Felhasználói tevékenységért is ő vállalja a felelősséget.

 1. Nyilatkozatok

Amikor Ön letölti az App-ot, Regisztrál az App-ban és elfogadottnak jelöli be a Regisztráció során a Nyilatkozatokat, azzal egyben az alábbi kötelezettségeket is vállalja:

 • igazolja, hogy a Szerződés nyelvét, amely a magyar nyelv, érti és ismeri, annak használatában nincs akadályoztatva;
 • igazolja, hogy a Szolgáltatásban való részvétel előfeltételeként a jelen Szerződést, valamint a Mobiloy, mint adatkezelő adatkezelési tájékoztatóját Adatkezelési Tájékoztató teljes körűen megismerte, megértette különös tekintettel a Szerződés 11. pontjában megfogalmazott felelősségkorlátozásokra, és magára nézve kötelezőnek fogadja el, betartja az abban foglaltakat és ezek alapján önként, saját elhatározásából veszi igénybe a Szolgáltatást;
 • igazolja, hogy a Regisztráció során megadott személyes adatai érvényesek, a valóságnak megfelelnek, nem félrevezetőek, illetve más személyiségi jogait nem sértik (pl. nem végez Regisztrációt vagy nem használja az App-ot és a Szolgáltatást engedély nélkül más személy nevében);
 • vállalja, hogy a Regisztráció során választott jelszó titokban tartásáért és a jelszó használatával végzett bármely tevékenységért teljes körűen felel és haladéktalanul értesíti a Mobiloyt a jelszóval és a megadott email címével kapcsolatos minden jogosulatlan tevékenységről;
 • kijelenti, hogy a Szolgáltatás használata során nem végez jogellenes, Szerződésellenes vagy jogosulatlan tevékenységet (ide értve a nemkívánatos elektronikus kommunikációt és a Szolgáltatás számítástechnikai rendszerébe történő jogosulatlan behatolást vagy ennek kísérletét, működésének akadályozását is) és minden, a Felhasználói magatartásra és tevékenységre vonatkozó szabályt betart;
 • kijelenti, hogy a Szolgáltatást nem használja más Felhasználó zaklatására, rágalmazásra, becsületsértésre, emberi, személyiségi vagy egyéb jogainak megsértésére vagy politikai tevékenységre;
 • tudomásul veszi, hogy amennyiben nem ad meg minden, a Szolgáltatás használatához kért adatot vagy bizonyos alkalmazásokat letilt, úgy lehetséges, hogy a Szolgáltatás nem, vagy csak korlátozott mértékben áll a rendelkezésére;
 • kijelenti továbbá, hogy tisztában van vele, hogy a Szolgáltatásban való részvétel nem jelenti azt, hogy a Mobiloy bármilyen módon kötelezettséget vállalna a Szolgáltatás során bármilyen szolgáltatás/termék, ajánlat, nyeremény megszerzéséért, aktivitás létrejöttéért, így ezek elmaradásából, vagy az Ön számára nem megfelelő létrejöttükből kifolyólag nem érvényesít semmilyen követelést a Mobiloyyal szemben;
 • VÁLLALJA, HOGY A SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELE KAPCSÁN AZ ÖN MINT FELHASZNÁLÓ ÁLTAL VÉGZETT TEVÉKENYSÉGEKKEL ÖSSZEFÜGGÉSBEN (IDE ÉRTVE TÖBBEK KÖZÖTT A JELEN PONTBAN FOGLALT NYILATKOZATOK ÉS A SZERZŐDÉS SZERINT KÖTELEZETTSÉGEK BE NEM TARTÁSÁT IS) A MOBILOYNAK OKOZOTT MINDEN KÁRT TELJES MÉRTÉKBEN MEGTÉRÍT ÉS HARMADIK SZEMÉLYEK FELÉ TELJES MÉRTÉKBEN HELYTÁLL A MOBILOY HELYETT A FELHASZNÁLÓI TEVÉKENYSÉGGEL KAPCSOLATOS IGÉNYEK MIATT, ILLETVE AZ ÖN ÁLTAL MEGADOTT, ELHELYEZETT ADATOKKAL, TARTALMAKKAL KAPCSOLATBAN IS, IDŐBELI KORLÁT NÉLKÜL. A TELJES KÁRTÉRÍTÉS A KÖZVETLEN ÉS KÖZVETETT KÁROK, AZ ELMARADT HASZON ÉS AZ ELJÁRÁSI ÉS ÜGYVÉDI KÖLTSÉGEK MEGTÉRÍTÉSÉT IS JELENTI. ÖN KIFEJEZETTEN ELFOGADJA, HOGY AZ ÖN HELYTÁLLÁSÁT NEM CSÖKKENTI A SZERZŐDÉSKÖTÉS IDŐPONTJÁBAN ELŐRE NEM LÁTHATÓ KÖRÜLMÉNYEKRE VALÓ HIVATKOZÁSA EZEN ESETEKBEN, ILLETVE, HOGY HA ÖNTŐL NEM VOLT ELVÁRHATÓ A KÖRÜLMÉNY ELKERÜLÉSE, VAGY A KÁR ELHÁRÍTÁSA.

Kizárólag azon Felhasználó Regisztrációja tekinthető érvényesnek, aki a jelen Szerződés 2. és 3. pontjában meghatározott feltételeknek megfelel és a rendelkezéseket magára nézve kötelezőnek fogadta el, valamint a Regisztrációhoz szükséges Nyilatkozatokat megtette.

 1. Szolgáltatások

Szolgáltatás lényeges tulajdonságai:

 • A Mobiloy a jelen Szerződés 1. pontjában meghatározott célból (az üzleti partnerek ajánlatainak (kupon, árengedmény), hirdetéseinek, reklámjainak, aktivitásainak, promócióinak megjelenítése és közvetítése a Felhasználók számára) nyújtja a Szolgáltatásokat.
 • A Mobiloy személyre szabott, az App-on keresztül elérhető, e-mailen történő kapcsolattartásra és „push notification”-re is alkalmas felhasználói fiókot (Profil) tesz elérhetővé a Felhasználónak a Szolgáltatások részeként.
 • Ön tudomásul veszi, hogy a Szolgáltatásban való részvételéhez a jelen Szerződés 2. és 3., pontjában foglaltaknak való megfelelés mellett szükséges az App letöltése és az Ön által elvégzett érvényes Regisztráció.

A Profil megszüntetése: az ugyfelszolgalat@mobiloy.hu e-mail címre küldött üzenetben Ön kérheti Profilja megszüntetését a Mobiloytól.

Adatbeviteli hibák kijavítása: Ön tévesen bevitt adatainak javítását a Regisztrációs űrlapon, illetve a Profiljába bejelentkezve a „Profilom” menüpont alatt elvégezheti.

Az App működésének feltételei: Önnek Android készülék esetén minimum 4.4-es, IPhone esetén IOS 8 verziójú operációs rendszerrel kell rendelkeznie a Szolgáltatás igénybevételéhez. Internet kapcsolat is szükséges a Szolgáltatás igénybevételéhez, amelynél a minimum letöltési sebességre nincs korlát, azonban az alacsony sávszélesség korlátozhatja a Szolgáltatás sebességét. Az internet kapcsolat biztosítása az Ön felelőssége – erre, illetve ennek tulajdonságaira a Mobiloynak ráhatása nincs.

Szolgáltatás megváltoztatása: A Mobiloy a Szolgáltatás tökéletesítése érdekében rendszeresen fejleszti és megújítja az App-ot és a Szolgáltatást, ezért Ön elfogadja, hogy a Mobiloy erről szóló előzetes értesítés nélkül megváltoztathatja a Szolgáltatás formáját és jellemzőit, vagy annak bármilyen aspektusát (véglegesen vagy ideiglenes jelleggel) leállíthatja a Szolgáltatás (vagy azok bármely tulajdonságának vagy részének) nyújtását anélkül, hogy Önt erről előzetesen írásban értesítené, továbbá előfordulhat, hogy az App időről-időre automatikusan letölti és telepíti a rajta végrehajtott frissítéseket és Ön hozzájárul ezeknek a frissítéseknek a letöltéséhez.

Ön tudomásul veszi, hogy a Mobiloy a Szolgáltatást Magyarországról nyújtja, és Mobiloy nem szavatolja, hogy a App és a Szolgáltatás más országban is elérhető vagy megfelelően működik, illetve, hogy megfelel az Ön igényeinek.

Kiskorúak (18 éven aluliak) védelme: Ön tudomásul veszi továbbá, hogy a kiskorúak védelmében a Mobiloy jogosult a Szolgáltatást korlátozni kiskorúak tekintetében.

Kérjük, hogy az Ön személyes adatai kezelésére vonatkozóan olvassa el figyelmesen az Adatkezelési Tájékoztatót!

 1. Szolgáltatás megrendelése, szerződéskötés lépései:

Az App letöltés után és érvényes Regisztrációval használható és a Szolgáltatásokat ekkor tudja Ön igénybe venni. Amennyiben Ön nem kívánja letölteni az App-ot és/vagy nem kíván Regisztrálni, akkor csupán az App fő funkcióiba kap betekintést.

Letöltés: A letöltés előtt Ön megtekintheti a Mobiloy adatait, az App fő funkcióit, elolvashatja a lényeges funkciók leírását (ide értve a lényeges adatkezelési kérdéseket is). Amennyiben Ön le akarja tölteni az App-ot, járuljon hozzá az adatkezelésekhez a Letölt gombra koppintással. Amennyiben nem szeretné az App-ot letölteni, koppintson a Mégsem gombra.

Szerződés létrejötte: Ezután tud Regisztrálni és a Szolgáltatásokat igénybe venni. A Regisztrációnál adja meg a kért adatokat (vagy Regisztráljon Facebook fiókján keresztül, amikor a Mobiloy a megadott Facebook profilban szereplő regisztrációs adatokat használja fel), a megfelelő pontok kipipálásával adja meg hozzájárulása jeléül a Nyilatkozatokat, fogadja el az Adatkezelési Tájékoztatót és a jelen Szerződést és koppintson a Regisztrál gombra. Ha törölni, javítani akar, azt a Regisztrációs űrlapon megteheti. A Mobiloy az Ön Regisztrációját egy e-mail/SMS üzenet küldésével igazolja vissza. A Szerződés a Mobiloy és Ön között a visszaigazoló e-mail üzenetben található hivatkozásra történő koppintással vagy annak böngésző programba történő másolásával és megnyitásával jön létre (Aktiválás).

Ahhoz, hogy a Szolgáltatásokat teljes körűen igénybe tudja venni, Regisztráció után a Profiljában szükséges további adatokat megadnia.

Ön tudomásul veszi, hogy a jelen Szerződés elektronikus formában jön létre és a Mobiloy nem köteles Önnek papír alapú Szerződés példányt küldeni. A Mobiloy azonban lehetővé teszi és javasolja, hogy a jelen Szerződést annak elfogadásakor saját adathordozóra töltse le vagy nyomtassa ki. Ön szintén tudomásul veszi, hogy a Mobiloy nem köteles archiválni az Ön és a Mobiloy között létrejött Szerződést vagy egyéb kommunikációt vagy tranzakciót. A Mobiloy a jelen Szerződést nem iktatja. A jelen Szerződést annak megkötése után a www.mobiloy.hu Weboldalon lesz elérhető.

Szerződés nyelve, írásbeliség

A szerződés nyelve a magyar nyelv.

A jelen Szerződés írásbeli szerződésnek minősül. Jelen Szerződés alapján, az e-mailen vagy az App-on keresztül tett Nyilatkozatokat, vállalásokat a felek írásbeli nyilatkozatnak tekintik.

Időtartam: A Mobiloy és Ön között a Szerződés határozatlan időtartamra jön létre. A Felhasználó a Szolgáltatás igénybevételével magára nézve kötelezőnek fogadja el a jelen Szerződésben foglaltakat.

Szolgáltatás indítása: Ön a Szolgáltatás megrendelésével kifejezetten kéri a Mobiloytól a Szolgáltatásnak a jelen Szerződés megkötésének napjától számított 14 napon belüli, haladéktalan megkezdését.

 1. Módosítás

A Mobiloy fenntartja a jogot, hogy a jelen Szerződést az Ön előzetes, a Profilon megadott email címén keresztüli tájékoztatása mellett egyoldalúan módosítsa. A Mobiloy a módosítás hatályba lépését megelőzően legalább öt (5) nappal emailt küld Önnek a módosított Adatkezelési Tájékoztató elérhetőségével, hogy Ön áttanulmányozhassa azt.  Önnek ahhoz, hogy a módosításról tudomást szerezzen és azt át tudja tekinteni, rendelkeznie kell internet hozzáféréssel és a Profiljában megadott email postafiókját rendszeresen ellenőriznie kell.

Ön a jelen Szerződés elfogadásával hozzájárul a Profilon vagy az Ön által a Regisztrációnál vagy az App használata során megadott elérhetőségeken keresztüli kapcsolattartáshoz.

Az aktuális Általános Szerződési Feltételek a Beállítások menü „Névjegy” pontjában érhetők el.

Amennyiben Ön a Szerződés módosított feltételeit nem fogadja el, úgy bármikor eltávolíthatja az App-ot (a készüléke Alkalmazáskezelő menüjében az ’Eltávolít’ opcióra koppintással), vagy azt a Mobiloy által jelen Szerződésben megadott bármely elérhetőségén jelezheti és kezdeményezheti a Szerződés megszüntetését. Felhívjuk figyelmét, hogy az App eltávolításakor személyes adatai kezelésének megszüntetését külön kell kérnie!

Ön tudomásul veszi és elfogadja, hogy amennyiben a Szolgáltatást és az App-ot azt követően is igénybe veszi, hogy a jelen Szerződés feltételei megváltoztak, a Mobiloy úgy tekinti, hogy Ön elfogadta a Szerződés módosított változatát, kivéve, ha ennek ellenkezőjéről a Mobiloyt a Szerződésben megadott bármely elérhetőségén keresztül a módosítás hatályba lépése előtt tájékoztatta.

 1. Szerződés megszűnése

Indokolás nélküli elállás/felmondás: Amennyiben Ön fogyasztónak minősül, akkor a jelen Szerződés megkötésének napjától számított 14 napon belül indokolás nélkül felmondhatja a szolgáltatást. Mivel a Szolgáltatás nem díjköteles, a Mobiloynak díj visszatérítési kötelezettsége nincs a Felhasználó felé ebben az esetben. Ön a hatályos jogszabály szerinti nyilatkozatmintával, vagy erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozata útján (pl. a készüléke Alkalmazáskezelő menüjében az ’Eltávolít’ gombra koppintással) élhet felmondási jogával. Kérjük, olvassa el a vonatkozó tájékoztatónkat elállási joga gyakorlásához! Ha nem kezdődött meg a Szolgáltatás nyújtása, akkor indokolás nélküli elállásra jogosult a fogyasztónak minősülő Felhasználó, amelyre az indokolás nélküli felmondás szabályai vonatkoznak. Ön tudomásul veszi, hogy a Szolgáltatás egészének teljesítését követően a fenti indokolás nélküli felmondási jogát elveszíti.

Felmondás: Ön az App eltávolításával (a készüléke Alkalmazáskezelő menüjében az ’Eltávolít’ gombra koppintással), illetve a Mobiloynak szóló egyoldalú, írásbeli, indoklás nélküli nyilatkozattal bármikor felmondhatja a jelen Szerződést.

A Mobiloy azonnali hatállyal felmondhatja a jelen Szerződést és törölheti vagy felfüggesztheti az Ön Regisztrációját különösen (de nem kizárólagosan) az alábbi esetekben:

 • ha Ön a jelen Szerződés (vagy a magatartási irányelvek, ha van ilyen) rendelkezéseit megszegi;
 • ha az Ön magatartása erre alapos indokot ad, illetve más módon kárt okoz;
 • ha Ön az App-ot, illetve a Szolgáltatást nem rendeltetésszerűen használja;
 • ha Ön a hatályos jogszabályok vagy a szerződési feltételek által szabályozott, a szellemi tulajdonra vonatkozó feltételeket megszegi, vagy azokat más módon megsérti;
 • ha a Mobiloy az App-ot megszünteti.
 1. Teljesítés körülményei

 

A Mobiloy köteles a Regisztráció megtörténtétől haladéktalanul biztosítani Önnek a Szolgáltatásokat.

A Mobiloy nem felelős az érdekkörén kívül álló okból kifolyólag előállt üzemszünet, elérhetetlenség miatt, a Szolgáltatás igénybevételéhez szükséges internetkapcsolat elmaradásáért vagy az azt érintő hatósági vagy egyéb okból fakadó korlátozásokért.

Az ajánlatok (kuponok, árengedmények) érvényesítése, igénybe vétele a Felhasználóhoz kötött, aki jogosult azt továbbadni más harmadik személynek, illetve harmadik személy jogosult azokat felhasználni.

 1. Promóció

Az App-ban jelenleg a következő promóciós aktivitások elérhetőek:

 1. Szerencsekerék
 2. Követés, születésnap alapú promóció
 3. Regisztráció alapú promóció

A promóciókban eladás ösztönző ajánlatok (kuponok, árengedmény, egyéb) jelennek meg.

A promóciókra a jelen pontban foglaltakon túl esetlegesen többletfeltételek is vonatkozhatnak, amelyek az adott promóciónál érhetőek el. Ezek a promóciós többlet feltételek kiegészítik a jelen pont feltételeit, ezért az ott nem kifejezetten szabályozott kérdésekre a jelen Általános Szerződési Feltételek vonatkoznak. Amennyiben eltérés van a jelen és a többlet promóciós feltételek között, akkor a jelen Általános Szerződési Feltételek az irányadóak. A többlet feltételeket (ha vannak ilyenek) a Felhasználó a promócióban való részvételkor kapja kézhez a helyszínen, vagy tekintheti meg. A többlet feltételeket a promóció szervezői egyoldalúan módosíthatják, a Felhasználó tájékoztatása mellett.

Amennyiben a jelen pontban foglaltaktól eltérő típusú promócióban vehet részt a Felhasználó, annak feltételeire a promóciós többlet feltételekre irányadóak vonatkoznak.

A promóciók esetén az adatok kezelésére a Mobiloy Adatkezelési Tájékoztatója vonatkozik.

Amennyiben Ön amellett dönt, hogy egy-egy üzleti partnerünket követi (Érdekel gombbal), azáltal hozzájárul ahhoz, hogy az üzleti partner megkeresheti Önt közvetlenül is ajánlataival. A követést leállíthatja a ‚Partnerek‘ menüpont alatt a Partner profilján a ‚Szív‘ ikonra kattintva.

A promóció eredményének érvényesítésével (pl. kupon beváltása, árengedmény igénybe vétele) Ön egyben követi a promóció eredményét szolgáltató üzleti partnert.

A Mobiloy jogosult az App publikus ajánlatait promóciókban is szerepeltetni annak érdekében, hogy Önhöz minél több ajánlat jusson el.

A „Szerencsekerék”, követés, születésnap és regisztráció alapú promóciók szervezői a Mobiloy üzleti partnerei, a Mobiloy ezeknél a promócióknál a platformot biztosítja a promóciók megjelenítéséhez és a benne való felhasználói részvételhez. A „Mobiloy Szerencsekerék” promóció szervezője a Mobiloy és az ajánlatokat és kuponokat, kedvezményeket biztosító üzleti partnerek közösen.

A promóciók menete:

 1. „Szerencsekerék” típusú promócióban Ön a Mobiloy üzleti partnere által rendelkezésre bocsátott QR kódnak az App segítségével történő beolvasásával vehet részt, amennyiben Ön az App regisztrált felhasználója. A QR kódot a Mobiloy üzleti partnerei egy, vagy több üzlethelyiségükben bocsátják a Felhasználó rendelkezésére. A QR kód mellett minden esetben megjelenik a promóció megnevezése, leírása és időtartama. A QR kód beolvasása után telefonján megjelenik a Szerencsekerék, a nyereményjátékban a „Pörgetés” gombra koppintva vehet részt. A szerencsekeréken egyértelműen, színekkel megkülönböztetve láthatóak a nyertes és nem nyertes körcikkek, a nyertes körcikkeken szerepelnek a lehetséges nyeremények. A pörgetést követően a Szerencsekerék megállásakor a kis piros háromszög egyértelműen megjelöl egy körcikket, amely vagy a nyereményt -kupont, illetve kedvezményt- jelöl, vagy egyértelmű üzenetet ad, hogy nem nyertes a pörgető Felhasználó és lehet-e, valamint mikor lehet újra próbálkoznia. Nyertes pörgetés esetén megjelenik a megnyert kupon, vagy kedvezmény, illetve a promóció szolgáltatója. Tájékoztatás található továbbá a beváltás módjáról is. Az „OK” gomb megnyomásával a nyeremény az Ön kupontárcájába kerül, melynek beváltása minden típusú ajánlatnál azonos.

A „Kupontárca” menüpontra kattintva megjelenik a promóció szolgáltatója, a nyeremény leírása, a nyeremény beváltásának határideje, a beváltás lehetséges helye, a felhasználhatóság száma és a nyeremény állapota (beváltásra vár).

A „nyeremények” a Mobiloy üzleti partnereinél beváltható kuponok, illetve kedvezmények lehetnek, melyek beváltásának helye a Mobiloy üzleti partnereinek a promócióban megjelölt értékesítési pontjai.

 1. „Mobiloy Szerencsekerék” típusú promócióban Ön az Appban való regisztrálást követően egy alkalommal, illetve ezt követően naptári hetenként egyszer vehet részt, melyet az App automatikusan felajánl Önnek. A részvételhez (pörgetéshez) nem szükséges fizikai megjelenés a kedvezmény szolgáltatójának üzlethelyiségében, illetve a QR kód beolvasása sem, elegendő a Regisztráció, a jelen pontban meghatározott időpont és az App Mobiloy Szerencsekerekében a „Pörgetés” gomb megnyomása. A szerencsekerék egyes körcikkei a különböző kedvezmények, kuponok, ajánlatok, melyek a körcikken egyértelműen megnevezve láthatóak. A pörgetést követően a Szerencsekerék megállásakor a kis piros háromszög egyértelműen megjelöl egy körcikket. Minden egyes körcikken található valamilyen ajánlat, így Önnek minden pörgetés valamilyen kupon, kedvezmény, vagy ajánlat beváltási lehetőségének megszerzését eredményezi. A pörgetés után olvasható a kipörgetett kupon, vagy kedvezmény, illetve promóció szolgáltatója, tájékoztatás található továbbá a beváltás módjáról is. Az „OK” gomb megnyomásával a kipörgetett ajánlat az Ön kupontárcájába kerül, melynek beváltása minden típusú ajánlatnál azonos.

A „Kupontárca” menüpontra kattintva megjelenik a promóció szolgáltatója, a nyeremény leírása, a nyeremény beváltásának határideje, a beváltás lehetséges helye, a felhasználhatóság száma és a nyeremény állapota (beváltásra vár).

A „nyeremények” a Mobiloy üzleti partnereinél beváltható kuponok, illetve kedvezmények lehetnek, melyek beváltásának helye a Mobiloy üzleti partnereinek a promócióban megjelölt értékesítési pontjai.

 1. Követés, születésnap alapú promóciónál a kupon, árengedmény, stb. igénybe vételének feltétele, hogy az üzleti partnert egy bizonyos időponttól kezdődően kövesse, vagy a promócióban részt vevő és az üzleti partnert követő Felhasználó születésnapja a Mobiloy üzleti partnere által megadott időszakba essen (Érdekel gombbal, illetve a „Partnerek” menüpont alatt a „Szív” ikonra kattintva (kitöltött szív). Követést csak Regisztrált Felhasználók tudnak beállítani. Az Ön számára az ajánlat –kupon, kedvezmény, vagy szerencsekerék- akkor jelenik meg az App-ban, ha a Követés ideje, megegyezik a Mobiloy üzleti partnere által megadott időszakkal, illetve, ha születésnapja a Mobiloy üzleti partnere által megadott időszakba esik. Amennyiben a Felhasználó a promócióban ajánlatot ér el, megjelenik az elért kupon,vagy kedvezmény, illetve a promóció szolgáltatója. Tájékoztatás található továbbá a beváltás módjáról is. Az „OK” gomb megnyomásával a nyeremény az Ön kupontárcájába kerül, melynek beváltása minden típusú ajánlatnál azonos. A „Kupontárca” menüpontra kattintva megjelenik a promóció szolgáltatója, az ajánlat leírása, beváltásának módja, határideje, lehetséges helye, a felhasználhatóság száma és az ajánlat állapota (beváltásra vár). Az elérhető ajánlatok a Mobiloy üzleti partnereinél beváltható kuponok, illetve kedvezmények lehetnek, melyek beváltásának helye a Mobiloy üzleti partnereinek a promócióban megjelölt értékesítési pontjai.
 1. Regisztráció alapú promóciónál a kupon, árengedmény, stb. igénybe vételének feltétele, hogy Ön az App regisztrált Felhasználója legyen. Az App-ba való bejelentkezés után elérhetőek a Regisztráció alapú promóciók, melyeket a Mobiloy üzleti partnerei ajánlanak. A Regisztráció alapú promóciók – kupon, kedvezmény, szerencsekerék- mind az App-ba való közvetlen Regisztráció, mind a Facebook-on való Regisztráció esetén elérhetőek. Amennyiben a Felhasználó a promócióban ajánlatot ér el, megjelenik az elért kupon, vagy kedvezmény, illetve a promóció szolgáltatója. Tájékoztatás található továbbá a beváltás módjáról is. Az „OK” gomb megnyomásával a nyeremény az Ön kupontárcájába kerül, melynek beváltása minden típusú ajánlatnál azonos. A „Kupontárca” menüpontra kattintva megjelenik a promóció szolgáltatója, az ajánlat leírása, beváltásának módja, határideje, lehetséges helye, a felhasználhatóság száma és az ajánlat állapota (beváltásra vár). Az elérhető ajánlatok a Mobiloy üzleti partnereinél beváltható kuponok, illetve kedvezmények lehetnek, melyek beváltásának helye a Mobiloy üzleti partnereinek a promócióban megjelölt értékesítési pontjai.

A Mobiloy kifejezetten nem vállalja, hogy a promócióban elért eredménnyel kapcsolatos esetleges adókat megfizeti a Felhasználó helyett.

A MOBILOY NEM FELEL, ÉS KIZÁR MINDEN KÁRTALANÍTÁSI, KÁRTÉRÍTÉSI VAGY EGYÉB IGÉNYT A PROMÓCIÓK SORÁN, A PROMÓCIÓK ESETLEGES HIBÁIBÓL, HIÁNYOSSÁGAIBÓL, HIBÁS MŰKÖDÉSÉBŐL, ELMARADÁSÁBÓL VAGY SZÜNETELÉSÉBŐL, A PROMÓCIÓ SORÁN BEKÖVETKEZETT KÉSEDELEMBŐL, A PRÓMÓCIÓ VAGY A PROMÓCIÓ SORÁN ELÉRT EREDMÉNY FELHASZNÁLÓNAK NEM MEGFELELŐ VOLTÁBÓL EREDŐ VAGY AHHOZ KAPCSOLÓDÓ IGÉNYEKÉRT, IDE NEM ÉRTVE A SZÁNDÉKOSAN VAGY SÚLYOS GONDATLANSÁGGAL OKOZOTT, A FELHASZNÁLÓNÁL FELMERÜLŐ KÁROKÉRT VALÓ FELELŐSSÉGET.

A promócióban résztvevő Felhasználó elfogadja, hogy a részvétel során a promóciós szabályokban vagy a jelen Szerződésben foglaltak bárminemű megszegése esetén a Mobiloy számára okozott teljes kárért felelősséggel tartozik (ide értve az ügyvédi költségeket is), illetve a Mobiloy a promócióban való részvétel lehetőségét a szerződésszegő Felhasználótól azonnali hatállyal megvonhatja.

A promóciók során elért eredmények (kuponok, árengedmények) érvényesítése, igénybe vétele az adott Promócióban részt vevő Felhasználóhoz kötött, azonban a Felhasználó jogosult azokat továbbadni más harmadik személynek, illetve harmadik személy jogosult azokat felhasználni.

Ön tudomásul veszi, hogy a promóció során elért eredményeket a Mobiloy üzleti partnerei szolgáltatják, az érvényesítésüket ők intézik, arra vonatkozóan szavatossági, adó és egyéb tájékoztatást (ide értve a saját promóciós szabályok közzétételét is) ők nyújtanak, a Mobiloy az eredmények tekintetében szavatosságot, jótállást nem vállal. Ebből kifolyólag Ön vállalja, hogy az eredményekre vonatkozó szavatossági vagy egyéb igényét az adott eredményt hirdető vagy rendelkezésre bocsátó üzleti partnerrel szemben érvényesíti, ill. tőle kér az eredményre vonatozó tájékoztatást is.

A Mobiloy fenntartja magának a jogot, hogy a promóciók jelen vagy általa a felhasználóknak rendelkezésre bocsátott többlet feltételeit egyoldalúan megváltoztassa.

Amennyiben a promóciók során visszaélések gyanúja merül fel, a Mobiloy fenntartja a jogot, hogy a promóciókat vagy adott promóciót szüneteltesse, vagy teljesen törölje.

Ha a promóció közösségi megosztó weboldalakon (pl. facebook) vagy alkalmazásokban jelenik meg, az független a közösségi megosztó weboldalaktól vagy alkalmazásoktól, az oldalak vagy alkalmazások szolgáltatói nem vesznek részt benne.

 1. Mobiloy jogai, magatartási irányelvek

A Mobiloy fenntartja a jogot (de nem vállal kötelezettséget), hogy az Ön kilétét ellenőrizze, a félrevezető azonosító adatok elkerülése és a tartalmak használata érdekében és ezzel kapcsolatban a Mobiloy jogosult az Ön hozzáférését az ellenőrzési folyamat lezárásáig korlátozni.

A Mobiloy fenntartja magának a jogot (de nem köteles arra), hogy kijavítsa az App-on felmerülő hibákat.

Jelenleg nincs a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmára vonatkozó, az App használatára vonatkozó magatartási kódex, magatartási irányelv. A magatartási irányelvek az App használata során azt a célt szolgálják, hogy a Mobiloy a jogszabályi előírások betartatásán túl etikai és más magatartási normákat szabályozzon. Azonban a Mobiloy fenntartja a jogot (de nem vállal kötelezettséget), hogy a Felhasználóra vonatkozó magatartási irányelveket határozzon meg, tegyen közzé, vagy változtasson meg a jelen Szerződés módosítására vonatkozó szabályoknak megfelelően.

 1. Felelősségkorlátozás

ÖN SAJÁT FELELŐSSÉGÉRE HASZNÁLJA AZ APP-OT ÉS A SZOLGÁLTATÁST.

A MOBILOY KIZÁR MINDENNEMŰ FELELŐSSÉGET AZ APP-ON MEGJELENŐ INFORMÁCIÓK, HIRDETÉSEK, AJÁNLATOK VAGY ANYAGOK HITELESSÉGÉÉRT, TARTALMÁÉRT, TELJESSÉGÉÉRT, JOGSZERŰSÉGÉÉRT, MEGBÍZHATÓSÁGÁÉRT, MŰKÖDŐKÉPESSÉGÉÉRT VAGY RENDELKEZÉSRE ÁLLÁSÁÉRT. A MOBILOY KIZÁR TOVÁBBÁ MINDEN FELELŐSSÉGET AZ EGYES FELHASZNÁLÓ ÁLTAL TANÚSÍTOTT MAGATARTÁSÉRT.

A MOBILOY NEM SZAVATOL AZ APP ÉS A SZOLGÁLTATÁS HASZNÁLHATÓSÁGÁÉRT, HIBAMENTESSÉGÉÉRT ÉS MŰKÖDŐKÉPESSÉGÉÉRT, FELHASZNÁLÓI ELVÁRÁSOKNAK VALÓ MEGFELELÉSÉÉRT, A SZOLGÁLTATÁS HASZNÁLATÁVAL ŐRZÖTT VAGY ELKÜLDÖTT ADAT TÖRLŐDÉSÉÉRT, MEGRONGÁLÁSÁÉRT, SEM EZEK ÉS A MŰKÖDTETŐ SZERVER BIZTONSÁGÁÉRT ÉS A FELHASZNÁLÓ ESZKÖZEIBEN KELETKEZŐ KÁROKÉRT.

A MOBILOY NEM ELLENŐRZI, ILLETVE NEM VÁLLAL FELELŐSSÉGET AZOKÉRT AZ ESETLEGES KÖVETKEZMÉNYEKÉRT, AMELYEK ABBÓL KÖVETKEZNEK, HOGY AZ ÖN SZEMÉLYES JOGA, LAKÓHELYE VAGY TARTÓZKODÁSI HELYE SZERINT HATÁLYOS ÉS ÉRVÉNYES JOGSZABÁLYOK VAGY EGYÉB VALLÁSI, TÁRSADALMI ELŐÍRÁSOK TILALMAZZÁK VAGY KORLÁTOZZÁK AZ APP, A SZOLGÁLTATÁS, VAGY AZ AZOKHOZ HASONLÓ EGYÉB SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉT.

ÖN JELEN SZERZŐDÉS ELFOGADÁSÁVAL VÁLLALJA, HOGY A PROFILJÁNAK JELEN SZERZŐDÉS ALAPJÁN TÖRTÉNŐ TÖRLÉSE ESETÉN A MOBILOY NEM KÖTELES KÁRTÉRÍTÉS VAGY EGYÉB JOGCÍMEN ÖNNEK TELJESÍTENI.

A MOBILOY KIZÁRJA FELELŐSSÉGÉT AZ ADATBEVITELI ÉS MEGJELENÍTÉSI HIBÁKÉRT.

 1. Szavatosság és jótállás

Kellékszavatosság: Ön a Szolgáltatás hibás teljesítése esetén a Mobiloyyal szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a vonatkozó jogszabályok szerint. Ön választása szerint az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a Mobiloy számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Végső esetben Ön a Szerződéstől elállhat. A választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Mobiloy adott okot.

Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívjuk a figyelmét, hogy a Szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a Szolgáltatást a Mobiloy nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

Termékszavatosság, jótállás: Mivel jelen Szerződés Szolgáltatásra vonatkozik, azok tekintetében a Mobiloy nem tartozik termékszavatossággal (amelyet Ön ingó dolog hibája esetén választhatna). Jótállást a Mobiloy nem vállal és erre nem is köteles a Szolgáltatás tekintetében.

 1. Tartalmak

Ön teljes körű felelősséggel tartozik azért a tartalomért, információért, adatokért, amit az App használata során megad, megjelenít, ideértve, de nem kizárólagosan a személyes adatokat, listákat, osztályozásokat, személyes üzeneteket, érdeklődési irányultságot, és ezek bármelyikének következményeit is. Amennyiben Ön az App-ra bármilyen tartalmat, így bármely adatot, információt, szerzői jog tárgyát képező művet, műpéldányt feltölt, azzal nyilatkozik egyben arról is, hogy a Mobiloy bármilyen díjfizetés nélkül felhasználhatja azokat. A feltöltést végző Felhasználó az adat, információ, bármely szerzői jog tárgyát képező mű, műpéldány feltöltésével büntetőjogi felelőssége tudatában nyilatkozik, hogy rendelkezik a vonatkozó felhasználói vagy szerzői jogokkal, és jogosult azt a Mobiloy rendelkezésére bocsátani annak érdekében, hogy azt a Mobiloy közzétehesse az App-on és/vagy weboldalon keresztül.

A Mobiloy fenntartja a jogot (de nem vállal kötelezettséget) arra, hogy ellenőrizze az Ön által elhelyezett, megjelenített, közzétett tartalmakat, információkat. A Mobiloy, mint közvetítő szolgáltató nem felelős az általa továbbított információért. Ön jelen Szerződés elfogadásával hozzájárul, hogy a Mobiloy minden értesítés és ellenszolgáltatás, kártérítés nélkül eltávolítsa az App-ról az olyan tartalmakat, vagy ezekre történő hivatkozást (linket), amelyeket a kizárólagos döntési jogkörében a Szerződéssel ellentétesnek, jogellenesnek, más személyiségi jogába ütközőnek, tisztességtelennek, fenyegetőnek, becsületsértőnek, rágalmazónak, obszcénnek vagy egyébként kifogásolhatónak talál. A Mobiloynak a tartalmak eltávolítására vonatkozó joga kiterjed az olyan tartalmakra is, melyek a Mobiloy saját belátása vagy harmadik személy igénybejelentése szerint megsértik vagy sérthetik bármely személy szellemi alkotáshoz fűződő jogát, szerzői és szomszédos vagy egyéb tulajdonosi jogát vagy a jelen Szerződésben foglalt rendelkezéseket vagy személyiségi, kegyeleti jogait. Amennyiben fizetés ellenében beszerzett/feltöltött tartalmat töröl a Mobiloy jelen szakasz szerint, annak ellenértékét sem köteles a Felhasználónak visszatéríteni. 

Ön vállalja, hogy más alkalmazásba/weboldalra tartalmakat az App-ról nem tölt le, nem módosít és nem tölt fel.

Ön tudomásul veszi, hogy a Mobiloy az általa feltöltött tartalmakat igyekszik a Szolgáltatás igénybevétele alatt minél több ideig tárolni, de elképzelhető, hogy azokat kapacitás-optimalizálás vagy egyéb üzletviteli okból törli.

Ön tudomásul veszi továbbá, hogy az Ön vagy a Mobiloy által törölt tartalmak a tartalmakat fogadó személyeknél megmaradhatnak, még akkor is, ha az Ön Profilja törlésre is kerül.

A Szolgáltatás igénybevételével és az App használatával Ön tudomásul veszi, hogy a Szolgáltatás igénybevétele során találkozhat olyan tartalmakkal, amelyeket támadó jellegűnek, illetlennek vagy aggályosnak találhat, és saját felelősségére veszi igénybe a Szolgáltatást ezek tekintetében, és erre alapozottan igényt nem támaszt a Mobiloyyal szemben.

 1. Szerzői jogok

Az App tartalma – ellenkező megjelölés hiányában – a Mobiloy szellemi tulajdonát képezi, vagy a szerző, szellemi tulajdonnal rendelkező személy az App-on történő megjelentetésre és felhasználásra hozzájárulását adta a Mobiloynak. Ön az App tartalmát (zene, szöveg, képek, egyéb tartalmak) kizárólag személyes, nem kereskedelmi célra használhatja, feltéve, hogy az anyago(ko)n semmilyen módosítást, változtatást nem végez, és a védjegyre vagy szerzői jogra vonatkozó adatokat sem törli vagy módosítja. Ellenkező kikötés hiányában az App tartalma nem többszörözhető, terjeszthető, adható elő nyilvánosan, vagy közvetíthető a nyilvánossághoz más szervezet közbeiktatásával sem, illetve nem dolgozható át vagy adható át kereskedelmi célból a Mobiloy külön, előzetes, kifejezett, írásos beleegyezése nélkül. A Mobiloy vagy szerző, illetve szellemi tulajdonnal rendelkező fenntartja az App-on a rendelkezése alatt álló anyagok vonatkozásában a szűrés, keresés, böngészés vagy megtekintés során letöltött anyagokra vonatkozó tulajdonjogát és szerzői jogait. A Mobiloy fenntartja magának a jogot (de nem vállal kötelezettséget), hogy az App-ot saját döntése szerint szerkeszthesse, saját igényei szerint alakíthassa, arra tartalmat feltöltsön, vagy töröljön.

 1. Adatvédelem

Ön a Regisztrációval kifejezetten tudomásul veszi és hozzájárulását adja, hogy a személyes adatait a Mobiloy a jelen Szerződés elválaszthatatlan mellékletét képező, az App-on elérhető Adatkezelési Tájékoztatójának megfelelően kezelje.

 1. Ügyfélszolgálat, panaszkezelés

Kérjük Önt, hogy az üzleti partnereink ajánlataihoz kapcsolódó kérdéseikkel, panaszaikkal az adott üzleti partnert keressék a partner cégek Profiljaiban található elérhetőségeken!

A Mobiloy e-mailen keresztül elérhető ügyfélszolgálatot biztosít az App-ot és a Szolgáltatást érintő felhasználói megkeresések kezelésére hétköznap 10 és 17 óra között az ugyfelszolgalat@mobiloy.hu e-mail címén.

 1. Irányadó jog és jogviták

A jelen Szerződésre a magyar jog az irányadó. A jelen Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokról szóló 2001. évi CVIII. törvény vonatkozó rendelkezései az irányadóak.

A fogyasztónak minősülő Felhasználó a közte és a Mobiloy közötti szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos vitás ügyeik rendezésére bírósági eljáráson kívüli rendezése céljából a Budapesti Békéltető Testülethez (1016 Budapest, Krisztina Krt. 99. III.310.; Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10.; E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu; Fax: +36 (1) 488 21 86; Telefon: +36 (1) 488 21 31.) is fordulhatnak.

A jelen szerződéshez kapcsolódó megrendelésekből eredő fogyasztói jogviták rendezéséhez az alább megjelölt linken online vitarendezési platform is elérhető:  https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=HU

A felek vállalják, hogy Szerződésből eredő vitáikat próbálják peres eljárás nélkül kölcsönösen megoldani. Amennyiben ez nem lehetséges, akkor a jelen Szerződésből eredő jogvitáikra vonatkozóan – arra az estre, ha a hatályos magyar jogszabályok szerint illetékes bíróság nem a Pesti Központi Kerületi Bíróság illetve a Fővárosi Törvényszék – kikötik hatáskörtől és illetékességtől függően a Budai Központi Kerületi Bíróság illetve a Székesfehérvári Törvényszék illetékességét.

A felek megállapodnak, hogy a szolgáltatásokról, azok kereskedelméről szóló nemzetközi egyezmények alkalmazását jelen Szerződés tekintetében kizárják, így pl. de nem kizárólagosan a WTO 1995 évi GATS (Általános Egyezmény a Szolgáltatások Kereskedelméről) egyezményét.

 1. Egyéb

Jelen Szerződés az egyetlen és teljes szerződés a Mobiloy és Ön között az App-al és az azon keresztül elérhető Szolgáltatással kapcsolatban és felülír minden, a Szerződés tárgyában a felek között született korábbi akár szóbeli, akár írásos megállapodást, illetve gyakorlatot.

Amennyiben bármelyik fél részben, vagy egészben nem teljesíti a Szerződésből fakadó kötelezettségeit, vagy késedelembe esik azok teljesítésével kapcsolatban, az nem értelmezhető úgy, hogy a másik fél lemondott a nem teljesítő vagy késedelembe esett fél javára ezeknek a kötelezettségeknek a teljesítéséről.

A Szerződésnek nem válik tartalmává semmilyen, az adott üzletágban a hasonló jellegű szerződés alanyai által széles körben ismert és rendszeresen alkalmazott szokás, amely a Szerződésben nem szerepel.

Ön tudomásul veszi és hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Mobiloy a Szerződést harmadik személyre átruházza, vagy a Szerződésből eredő követelését engedményezze. Az ilyen vállalkozások jogosultak a jelen Szerződés minden olyan rendelkezését közvetlenül kikényszeríteni, azokra hivatkozni, amelyek rájuk nézve valamilyen előnyt (vagy jogosultságot) tartalmaznak. Ön a jelen Szerződésben foglalt jogait (ide nem értve a követeléseket) és kötelezettségeit NEM jogosult harmadik személyre átruházni vagy engedményezni.

A Szerződés nem érinti azokat a jogokat, amelyek Önt fogyasztóként megilletik, illetve azokat, amelyeket Ön vagy a Mobiloy szerződésben nem változtathat meg, illetve amelyekről Ön szerződésben nem mondhat le.

A Szerződés rendelkezései közül egy sem jogosítja fel Önt arra, hogy használja a Mobiloy kereskedelmi nevét, védjegyeit, megjelöléseit, emblémáit, logóit, domain neveit és egyéb megkülönböztető jegyeit, kivéve, ha és ahogyan Ön és a Mobiloy között létrejött írásbeli megállapodás erre lehetőséget ad.

Amennyiben az Ön országa szerinti hatályos jogszabályok a jelen Szerződés rendelkezéseinél szigorúbb és eltérést nem engedő szabályokat rendelnek a felek részére a Szolgáltatás igénybevétele és az App használata kapcsán, Ön vállalja, hogy azoknak tesz eleget, azonban egyben tudomásul is veszi, hogy a Mobiloy felelősségét a Szerződésre irányadó jog szerinti jogszabályok alapozzák meg, és felelősségét a vonatkozó jogszabályok alapján lehetséges legmagasabb mértékig kizárja az Ön országa szerinti rendelkezések be nem tartásáért. 

Amennyiben a jelen Szerződés meghatározott része vonatkozó jogszabályi rendelkezés vagy bírósági döntés alapján érvénytelen, jogellenes vagy végrehajthatatlan, a Szerződés fennmaradó részei hatályban maradnak azzal, hogy a Szerződés úgy módosul, hogy a törölt rendelkezés(ek) a lehető legteljesebb mértékben érvényesüljenek.

© Mobiloy Kft. / Jambrik Ügyvédi Iroda (2017)