Adatkezelési Tájékoztató

Adatkezelési Tájékoztató

(2017. szeptember 4. napjától hatályos szöveg)

 1. Adatkezelő személye:

Neve: Mobiloy Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 6720 Szeged, Arany János utca 7.

Cégjegyzékszáma: 06-09-022466

Nyilvántartásba vette és nyilvántartja: Szegedi Törvényszék Cégbírósága

Képviseli: Zsoldos Miklós önálló aláírási joggal rendelkező ügyvezető

Adatvédelmi nyilvántartási számok: NAIH-127365/2017; NAIH-127502/2017; NAIH-127503/2017; NAIH127752/2017; NAIH127753/2017

Email cím: partner@mobiloy.hu

Honlap: www.mobiloy.hu (Weboldal)

Adószám: 25464405-2-06

(Mobiloy)

Tárhelyszolgáltató neve, székhelye, telephelye és elérhetősége (e-mail): MANTYCORE Kft. 1138 Budapest, Párkány utca 34. 8/52.

 1. Tájékoztató tartalma és célja, vonatkozó jogszabályok, adatvédelmi hatóság

A jelen adatkezelési szabályzat és tájékoztató (Adatkezelési Tájékoztató) összefoglalja, hogy a Mobiloy az általa üzemeltetett, Mobiloy néven elérhető applikáció (App) felhasználóinak (Felhasználó vagy Ön) személyes adatait hogyan és mire gyűjti, használja fel és hogyan védi.

Az Adatkezelési Tájékoztató meghatározza:

 • az adatkezelő személyét (Mobiloy)
 • az Ön Mobiloy által kezelt személyes adatainak körét,
 • az adatkezelés módját (ide értve a harmadik személyeknek történő adattovábbítást és átadást is),
 • az adatkezelés célját,
 • az adatkezelés idejét, továbbá
 • az adatvédelem és az adatbiztonság követelményeit és
 • a Felhasználói jogérvényesítés módjait.

A Mobiloy a személyes adatok kezelését az Információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotörvény) rendelkezései szerint végzi, figyelembe véve az adatvédelemért felelős hatóság (jelenleg: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, melynek székhelye: 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., honlapja: www.naih.hu, telefonszáma: +36 (1) 391-1400) tájékoztatóit és a magyar bírósági gyakorlatot is.

A Mobiloy tevékenységére vonatkozó jogszabályok: • Infotörvény; • 2008. évi XLVIII. törvény a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól („Grt.”); • 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről („Eker törvény”); • 1995. évi CXIX. törvény a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről („DM törvény”).

Amikor Ön úgy dönt, hogy elfogadja a jelen Adatkezelési Tájékoztatót, akkor hozzájárul az Mobiloynak a jelen Adatkezelési Tájékoztató szerinti adatkezeléséhez.

 1. Tájékoztató módosítása

A Mobiloy fenntartja a jogot, hogy a jelen Adatkezelési Tájékoztatót az Ön előzetes() tájékoztatása mellett egyoldalúan módosítsa. A Mobiloy a módosítás hatályba lépését megelőzően legalább öt (5) nappal emailt küld Önnek a módosított Adatkezelési Tájékoztató elérhetőségével, hogy Ön áttanulmányozhassa azt.  Önnek ahhoz, hogy a módosításról tudomást szerezzen  és át tudja azt tekinteni, rendelkeznie kell internet hozzáféréssel és az App-ban elérhető Felhasználói profiljában (Profil) szereplő email postafiókját rendszeresen ellenőriznie kell. Az aktuális Adatkezelési Tájékoztató a Beállítások menüpontban a „Névjegy” menüpont alatt érhető el.

 1. Felhasználók köre, kiskorú felhasználók

Regisztrált Felhasználó: Az App letöltése és használata során Ön egy alkalommal, egyféle módon és státusszal regisztrálhat (Regisztráció). A Regisztráció során megadott személyes adatai alapján Ön, mint Regisztrált Felhasználó igénybe veheti a Mobiloy által az App-on keresztül az Általános Szerződési Feltételek szerint nyújtott szolgáltatásokat (Szolgáltatások).

Nem regisztrált Felhasználó: Amennyiben Ön nem Regisztrál, az App fő funkcióit tudja csak megtekinteni, azonban a Szolgáltatásokat nem tudja igénybe venni.

Speciális szabályok: Ön akkor lehet érvényesen Felhasználó és tudja igénybe venni az App Szolgáltatásokat, ha az App használata előtt az erre szolgáló felületek kipipálásával

 • az App letöltése és a Regisztráció során szükséges nyilatkozatokat (Nyilatkozatok) megtette,
 • hozzájárult ahhoz, hogy a Mobiloy a jelen Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltak szerint kezeli az Ön személyes adatait, illetve
 • magára nézve kötelezőnek fogadta el az Általános Szerződési Feltételek rendelkezéseit.

Kiskorú felhasználók: Amennyiben Ön természetes személy és 16. életévét még nem töltötte be (vagy egyéb cselekvőképességet korlátozó gondnokság alatt áll), úgy az Ön személyes adatait érintő, hozzájárulást tartalmazó nyilatkozatainak érvényességéhez (pl. a jelen Adatkezelési Tájékoztató szerinti adatkezelés elfogadása) törvényes képviselőjének (általában a szülő) beleegyezése vagy jóváhagyása is szükséges. Egyéb jognyilatkozatok tekintetében pedig (pl. Általános Szerződési Feltételek elfogadása) a 14-18 éves kiskorú (és nem cselekvőképtelen) vagy a cselekvőképességet korlátozó gondnokság alatt álló Felhasználónál szükséges a jognyilatkozatok érvényes megtételéhez a törvényes képviselő hozzájárulása. Ennek megfelelően a természetes személyek tekintetében amennyiben Ön a 18. életévét még nem töltötte be vagy egyéb okból korlátozottan cselekvőképes, akkor az Ön hozzájárulását a jelen Adatkezelési Tájékoztató szerinti adatkezeléshez (vagyis a jelen Adatkezelési Tájékoztató elfogadását) és App használatát a Mobiloy csak úgy tudja elfogadni, ha a Szolgáltatások igénybevételéhez és az App használatához előzetesen beszerezte törvényes képviselőjének (általában szülő) beleegyezését, illetve jóváhagyását, amely a Felhasználó tevékenységéért történő teljes felelősségvállalást is magában foglalja. A jóváhagyást Ön ebben az esetben a Mobiloynak köteles elküldeni a jelen Adatkezelési Tájékoztató 1. pontjában feltüntetett elérhetőségek egyikére.

Amennyiben Ön 14 év alatti személy, vagy cselekvőképességet teljesen korlátozó gondnokság alatt áll, úgy az App-ot önállóan nem használhatja – az Ön nevében törvényes képviselője (általában a szülő vagy gondnokság esetén gondnok) töltheti le az App-ot, regisztrálhat és a Felhasználói tevékenységért is ő vállalja a felelősséget.

 1. Regisztrációs nyilatkozat, nyelv

Amennyiben Ön letölti az App-ot, ill. Regisztrál az App-ban, ezzel megerősíti, hogy teljes körűen megismerte és elolvasta a jelen Adatkezelési Tájékoztatót, továbbá önkéntesen tájékozottan és határozottan hozzájárul, hogy a Mobiloy az Adatkezelési Tájékoztatóban meghatározott személyes adatait az abban meghatározott adatkezelési célok érdekében, meghatározott ideig és módon kezelje.

Az önkéntesség azt jelenti, hogy Ön dönt az Appletöltése és a regisztráció mellett. A tájékozottság azt jelenti, hogy Ön úgy ítéli meg, hogy a jelen Adatkezelési Tájékoztatóban megfelelő tájékoztatást adtunk Önnek a személyes adatai kezeléséről. A határozottság pedig azt jelenti, hogy Ön rákoppint a ’Letöltés’ vagy a ’Regisztrálok’ gombra.

Ön a Regisztrációval azt is kijelenti, hogy a jelen Adatkezelési Tájékoztató elfogadásával együtt megismerte és elolvasta az Általános Szerződési Feltételek rendelkezéseit is.

Ön a Regisztrációval továbbá kijelenti, hogy a Regisztráció során Ön által megadott adatok a valóságnak megfelelnek, illetve más személyhez fűződő és személyiségi jogait nem sértik.

Amikor Ön a jelen Adatkezelési Tájékoztatót elfogadja, azzal egyben azt is igazolja, hogy annak nyelvét érti és ismeri, és ennek a nyelvnek a használatában nincs akadályoztatva. Jelen Adatkezelési Tájékoztató magyar nyelven íródott.

Amennyiben Ön nem ért egyet a fentiekkel, ne pipálja ki a vonatkozó felületeket! Ebben az esetben az App-ot nem fogja tudni használni.

 1. Adatkezelési célok

A Mobiloy a következő célokból kezeli az Ön személyes adatait:

 • azért, hogy az App-on keresztül nyújtott Szolgáltatásokat Ön igénybe tudja venni, a Mobiloy pedig a Általános Szerződési Feltételek szerint nyújtani tudja Önnek: vagyis a Mobiloy meg tudja jeleníteni és közvetíteni tudja saját és üzleti partnereinek ajánlatait, hirdetéseit, reklámjait, aktivitásait és promócióit;
 • az App-ban indított vagy kezdeményezett aktivitások (pl. promóciók) előkészítésére, lebonyolítására;
 • a Szolgáltatások továbbfejlesztése, új szolgáltatások fejlesztése érdekében;
 • továbbá a Mobiloy tevékenységének támogatására, és az ehhez kapcsolódó promóciós és direkt marketing célokra (reklám küldésére, termékek, szolgáltatások közvetlen ajánlására);
 • az Ön adatainak továbbítása, elérhetővé tétele érdekében a hirdetéseket megjelenítő és az Ön által követettként megjelölt (az „Érdekel” gomb megnyomásával) üzleti partnereknek;
 • oldalstatisztikák, látogatottsági elemzések készítéséhez az Ön adatainak átadása, továbbítása, elérhetővé tétele harmadik feleknek;
 • A Mobiloy továbbá a Felhasználó anonimizált személyes adatait felhasználja statisztikai célokra.
 1. Kezelt személyes adatok köre

A jelen Adatkezelési Tájékoztató kizárólag természetes személyek személyes adatainak kezelésére terjed ki.

Az Ön személyes adataihoz a Mobiloy a következő forrásokból juthat hozzá:

 • az App letöltésénél és használatánál Ön önkéntesen ad meg személyes adatokat, vagy
 • a Mobiloy helyez el az Ön készülékére információt, illetve
 • a Mobiloy az Ön készülékéről olvas le adatokat.

Az Ön által önkéntesen megadott adatok bekerülnek a Mobiloy adatbázisaiba a jelen Adatkezelési Tájékoztatóval összhangban.

 1. Felhasználó azonosítása érdekében kezelt személyes adatok
  • a Regisztráció során az Ön által megadott e-mail cím és jelszó;
  • vezeték- és keresztnév
  • születési idő
  • nem
  • cím (irányítószám, város, utca, házszám, ország)
  • az Ön által feltöltött kártyák képe, száma, neve, vonalkódja és az Ön által megadott jegyzetek
  • mobil telefonszám
  • facebook-on keresztüli Regisztráció és facebook profil hozzákapcsolás esetén a facebook profiljában szereplő vezeték és keresztnév, születési idő, nem, cím, telefonszám és email cím
 1. Szolgáltatások igénybevétele érdekében kezelt adatok
 • az Ön telefonkészülékére telepített, írt, törölt, módosított adatok (pl. cookie, Sim kártya adatok, telefon beállítások, telefon alvás megakadályozása);
 • az Ön telefonkészülékéről beolvasott, onnan elért és felhasznált adatok (pl. képek, videók, audiók, telefonszámok, telefon állapot, lokációs adatok, egyedi telefonkészülék és felhasználó azonosítók, hívásnapló, üzenetnapló, üzenetek, emailek, előző böngészések, használt közösségi oldalak, biometrikus adatok, kártya és fizetési adatok);
 • az Ön tranzakciói, amelyek az App használata során jöttek létre; megadott vagy feltöltött *****.

A Szolgáltatás igénybevétele érdekében kezelt adatok közül a oldalstatisztikai adatokat a rendszer automatikusan naplózza. Az ilyen információk személyes azonosításra nem alkalmasak, a Mobiloy a naplófájlban található adatokat nem kapcsolja össze egyéb személyes adatokkal, az adatokat trendelemzésekhez, App-használati statisztikák készítéséhez, a Szolgáltatások adminisztrálásához, a Felhasználói igények elemzéséhez használja fel, melyek a Szolgáltatások színvonalának fejlesztéséhez járulnak hozzá. Ön az Adatkezelési Tájékoztató elfogadásával hozzájárul ahhoz, hogy a Mobiloy a Szolgáltatások működtetéséhez szükséges anonimizált statisztikai adatgyűjtést végezzen. Amennyiben Ön nem ért egyet az ilyenirányú adatgyűjtéssel, adatainak törlését kérheti a 14. pontban foglaltak szerint.

Az App Regisztráció nélküli megtekintéséhez személyes adatok megadása nem szükséges. A megtekintés során a csupán anonimizált oldalstatisztikai adatok kerülnek rögzítésre.

Megosztások

Amennyiben Ön hozzájárul adatainak közösségi weboldalakon (pl. facebook, youtube) való megosztásához, azzal egyúttal tudomásul veszi, hogy az ilyen oldalakra azok saját adatvédelmi tájékoztatói vonatkoznak, amelyekkel kapcsolatban a Mobiloynak ráhatása nincs és felelősség nem terheli.

Pontosan mit, mikor és milyen célra kérünk el, gyűjtünk és használunk

 

Regisztrációs formanyomtatványok: Az ilyen oldalakon a kapcsolatfelvételhez, kapcsolattartáshoz és az Ön azonosításához szükséges személyes adatokat (e-mail cím, jelszó, irányítószám és születési idő, vagy a facebook profiljában szereplő email cím, irányítószám és születési idő, ha Ön facebook fiókon keresztül regisztrál) kérjük el. Ön a Profil menüpont alatt tudja adatait módosítani.

Profil: ennek elkészítéséhez és kezeléséhez az Ön önkéntesen megadott adatait (vezetéknév, keresztnév, nem, születési dátum, cím: irányítószám, város, utca, házszám, ország, az Ön által feltöltött kártyák képe, neve, száma, vonalkódja és az Ön által megadott jegyzetek, mobil telefonszám vagy a facebook profiljában szereplő vezeték és keresztnév, születési idő, nem, cím, mobil telefonszám, ha facebook fiókon keresztül jelentkezik be Ön) tároljuk. Ezeket az adatokat azért kérjük el, hogy Önnek a megfelelő saját és partneri ajánlatot biztosíthassunk, ill. kapcsolatot tarthassunk Önnel. Ön a Profil menüpont alatt tudja adatait módosítani.

Amikor Ön úgy dönt, hogy elfogadja a jelen Adatkezelési Tájékoztatót, egyben hozzájárul ahhoz, hogy a Mobiloy a Szolgáltatások igénybevétele során megadott elérhetőségein keresztül kapcsolatot tartson Önnel.

Aktiválás és Szolgáltatásokkal kapcsolatos értesítések, információk: Az új Felhasználónak egy első Regisztrációt visszaigazoló és aktiválást kérő üzenetet küldünk a megadott e-mail címre/ mobil eszközére. Ez az első üzenet jelenti a Regisztráció jóváhagyását. Ön az üzenetben található Aktiváló linkre történő kattintás/koppintás (Aktiválás) után veheti igénybe a szolgáltatásokat.  Amennyiben valamely Szolgáltatáshoz, Felhasználói Fiókhoz kapcsolódóan a Szolgáltatás tartalmát, minőségét, igénybevételi lehetőségeit érintő változásokról kell információt továbbítanunk, emlékeztetőt küldenünk, vagy adatfrissítést kérnünk a Felhasználótól, akkor e-mail/ mobil eszközre küldött értesítést küldünk. Az ilyen szolgáltatási értesítéseket, rendszerüzeneteket minden Felhasználó számára elküldjük, tehát erről az „értesítési listáról” nem lehet leiratkozni, csak a Regisztráció törlésével. Mindazonáltal a Mobiloy vállalja, hogy az ilyen kommunikációs lehetőségeket csak a szükséges mértékben veszi igénybe, és marketing célokra nem használja fel. Ha Ön kér a Szolgáltatásokkal kapcsolatos információt tőlünk, akkor is e-mail/mobil eszközre küldött üzenetben küldjük a választ.

Reklám és promóciós ajánlatok, Közvetlen üzletszerzés: Ön a Szolgáltatások használata során a Beállítások/Értesítések menüpontban önkéntesen megadhatja közvetlen megkeresések, illetve a Szolgáltatások igénybe vételével, speciális ajánlatainkkal, a Szolgáltatásokhoz kapcsolódó újdonságokkal kapcsolatosan reklám vagy promóciós üzenetek céljára az email címét, telefonszámát és a Mobiloy oda továbbítja az üzletszerző megkereséseket, reklámajánlatokat. Ön a Szolgáltatások használata során a Beállítások/Értesítések menüpont alatt az e célra kialakított felület bepipálásával egyértelműen, kifejezetten, önkéntesen és a megfelelő tájékoztatás birtokában hozzájárul ahhoz, hogy a Mobiloy saját és partnerei nevében reklámajánlatokkal keresse meg Önt és közvetlen üzletszerzés céljára is kezelje a megadott email címét és/vagy telefonszámát az Ön választása szerint. Amennyiben nem kíván több reklámajánlatot fogadni, vagy a közvetlen üzletszerző ajánlatok továbbításához nem járul hozzá a továbbiakban, akkor ezt a Beállítások/Értesítések menüpont alatt az e célra kialakított felület kipipálásával jelezheti.

Promóciós aktivitásokhoz (pl. szerencsekerék játék, követéshez, születésnaphoz (’Érdekel’ gomb megnyomása) vagy regisztrációhoz kötött promóció) kapcsolódó adatkezelés: A Mobiloy bizonyos aktivitásokhoz az Ön egyéb személyes adatát is kérheti, azonban ezek megadása önkéntes, és a Mobiloy a megadott személyes adatot csak a megjelölt célra és aktivitáshoz kapcsolódóan és az azokhoz szükséges ideig használja fel. Ezekre az adatkezelésekre is a jelen Adatkezelési Tájékoztató az irányadó. Tájékoztatást, törlés vagy egyéb ezekkel a személyes adatokkal kapcsolatos ügyintézés is a Profil menüpontban vagy a jelen Adatkezelési Tájékoztató 1. pontjában feltüntetett elérhetőségeken lehetséges. Jelenleg az App-ban elérhető promóciók a következők:

 • szerencsekerék (általános és partnereknél elérhető változat) .
 • követéshez, születésnaphoz kötött promóció
 • regisztrációhoz kötött promóció.

A fenti promóciókhoz a regisztrációnál vagy később a Beállítások/Értesítések menüpontban reklám/promóció/közvetlen üzletszerzés céljára megadott adatokat kezeljük, annak érdekében, hogy a játékokban részt tudjon venni és nyereményét megkapja.

A Szolgáltatásokban megjelenített árukért és szolgáltatásokért az üzleti partnereinknél lehetséges a helyszíni fizetés, illetve a számlázást is ők intézik, a Mobiloy fizetési rendszert üzemeltető szolgáltatást nem vesz igénybe és nem tesz elérhetővé az Ön számára sem.

Felhasználó kötelezettségei a megadott személyes adatokkal és webes felületekkel kapcsolatban:

Ön egyedül felelős az Ön által a Mobiloynak továbbított személyes és egyéb adatokért, akár sajátjai, akár harmadik személy adatai, és azok továbbításáért.

 1. Adatkezelés jogalapja és módja

A Mobiloy az Ön személyes adatait az Ön önkéntes hozzájárulása alapján kezeli, az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontja, a Grt. 6. § (1)-(2) bekezdése, és a DM törvény 5 § (1) a) pontja alapján, a jelen Adatkezelési Tájékoztató 9. pontjában meghatározott időtartamig, és a fenti 6. és 7. pontokban meghatározott adatkezelési célok érdekében. Az önkéntes hozzájárulás azt jelenti, hogy a Felhasználó a megjelölt célból önkéntesen adja meg vagy tölti fel a személyes adatait, Regisztrál, veszi igénybe a Szolgáltatásokat, illetve engedi a Mobiloyt hogy telefonján információt helyezzen el és onnan információt olvasson le. A Mobiloy biztosítja, hogy az adatkezelés minden szakaszában az adatkezelési célnak megfelelően történjen.

Az adatkezelés jogalapjához kérjük, olvassa el az alábbi 10. pontot is a nem hozzájáruláson alapuló adatkezelésekről.

 1. Adatkezelés időtartama

Az adatkezelés időtartama a Szolgáltatás igénybevételi lehetőségének megszűnésétől (így különösen a Regisztráció törlésétől) számított öt (5) év, tekintettel arra, hogy a Szolgáltatás megszűnését követően ennyi időn belül merülhet fel a Mobiloynak, vagy harmadik személynek Önnel vagy az Önnek, mint Felhasználónak a tevékenysége miatt a Mobiloyyal szemben polgári jogi igénye. Az Ön kiléte így visszakereshető marad, és a Mobiloy szükség esetén érvényesítheti Önnel szemben a számára vagy harmadik fél számára okozott kár- vagy más polgári jogi igényét.

Felhívjuk a figyelmét, hogy az App törlése nem egyenlő a Regisztráció vagy az egyes személyes adatok törlésével. A Mobiloy ugyanis nem szerez tudomást az App Felhasználó általi törléséről, így az Önről tárolt adatokat sem tudja az App törlésével egyidejűleg törölni. Ezért mindenképpen fontos, hogy amennyiben Ön azért törli az App-ot mert nem szeretné azt igénybe venni a továbbiakban, ezzel egyidőben kérje személyes adatainak vagy Regisztrációjának törlését is a Mobiloytól a partner@mobiloy.hu email címen.

A Mobiloy törvényi kötelezettségének eleget téve a könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatot (ideértve a főkönyvi számlákat, az analitikus, illetve részletező nyilvántartásokat is) legalább 8 évig megőrzi.

 1. Jogi kötelezettség teljesítése vagy jogos érdekből fakadó adatkezelés

Az Infotörvény 6 § (5) rendelkezéseinek megfelelően, a Mobiloy az Ön hozzájárulása alapján felvett adatokat

 • a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából (ilyen lehet például amikor a Mobiloy valamely jogszabályi kötelezettségének teljesítése érdekében szükséges adatkezelés), vagy
 • a Mobiloy vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából (érdekmérlegelés alapján, vagyis, ha ezen érdek érvényesítése az Ön személyes adatainak védelméhez fűződő jogának korlátozásával arányban áll)

további külön Felhasználói hozzájárulás nélkül, valamint az Ön hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti.

 1. Adatbiztonság

Az Infotörvény 7 §-a értelmében a Mobiloy minden elvárható intézkedést megtesz és eljárási szabályt kialakít az adatok biztonsága és az adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatása érdekében.

A jelszavakat titkosan tároljuk, egy szimmetrikus kulcsú titkosítással. A Felhasználók adatait a nyilvánosság számára nem tesszük elérhetővé. Felhasználóinkat, mielőtt hozzáférhetnének tárolt adataikhoz, azonosítjuk. Az adatok továbbításához SSL protokollt használunk. Rendszerbiztonsági tervvel rendelkezünk és ellenőrzést tartunk éves időközönként.

Az Ön Mobiloy által kezelt személyes adataihoz a Mobiloy szervezetén belül a következő beosztású személyek férhetnek hozzá: adminisztrátor, aki elfogadja vagy elutasítja a feltöltött adatokat; informatikus; ügyvezető.

Linkek: A Mobiloy App-on utalás, link található más szolgáltatók által fenntartott oldalakra (ideértve a bejelentkezési, megosztási lehetőségre mutató gombokat, lógókat is) és linket tartalmazhatnak az Ön által megadott vagy feltöltött adatok is. Felhívjuk a figyelmét, hogy ha ilyen linkekre koppint, más szolgáltatók oldalaira kerül át. Ezek az oldalak saját, az App-tól elkülönült adatkezelési szabályokkal rendelkeznek. Jelen Adatkezelési Tájékoztató csak a Mobiloy által üzemeltetett App-ra érvényes. Amennyiben a Felhasználó bármilyen adatát külső oldalon módosítja, törli, az nem fogja érinteni a Mobiloy általi adatkezelést, csak ha az ilyen módosításokat az App-ban is elvégzi, vagy a Mobiloytól kéri.

 1. Adattovábbítás

Az Ön személyes adatait harmadik személyeknek csak

 • az Ön jelen Adatkezelési Tájékoztató szerinti előzetes és tájékozott hozzájárulása esetén, valamint
 • a Mobiloy jogszabályi kötelezettségeinek teljesítése érdekében, az arra jogosult hatósági megkeresések alapján továbbítjuk, illetve a különböző adatkezeléseket csak ebben az esetben kapcsoljuk össze, feltéve, hogy az adatkezelés feltételei minden egyes személyes adatra nézve teljesülnek.

Felhívjuk az Ön figyelmét, hogy az App fő Szolgáltatása partnereink ajánlatainak, promócióinak elérhetővé tétele az Ön számára. Ez adatvédelmi szempontból azt is jelenti, hogy a Mobiloy a Szolgáltatás biztosítása érdekében az Ön által a Szolgáltatás céljára megadott adatokat harmadik személyeknek, vagyis az üzleti partnereinknek továbbítja. Az Ön adatai azokhoz az üzleti partnerekhez kerülnek továbbításra, akiket Ön követ (’Érdekel’ gombra rákoppint az aktuális ajánlatnál). Ezeknek az üzleti partnereknek a nevét, elérhetőségét az adott ajánlatra koppintva találja meg. Ezek az üzleti partnerek nem listákat, hanem egyénenkénti Felhasználói adatokat kapnak, így ők is megkereshetik Önt személyre szabott ajánlatokkal a megadott email címén/mobil eszközén. Amennyiben Ön Regisztrál és igénybe veszi a Szolgáltatásokat, egyben hozzá is járul adatainak az üzleti partnerekhez történő továbbításához. Ezek az üzleti partnerek a továbbiakban önálló adatkezelőknek minősülnek, akiknek saját adatkezelési elveik vannak, amelyekre a Mobiloynak semmilyen ráhatása nincs. Az így személyes adatokat szerző személyek listája az Ön által követett ajánlatot tevő üzleti partnerekkel azonos, tehát folyamatosan változik.

Az egyes partneri ajánlatok megjelenítése és közvetítése érdekében a következő adatokat továbbítjuk üzleti partnereinknek:

 • vezeték- és keresztnév
 • email cím

Felhívjuk a figyelmét, hogy amikor Ön igénybe veszi az ajánlatokat, promóciókat (kupont beváltja, kedvezményt érvényesíti, promócióban részt vesz), annak előfeltétele a követés adott üzleti partnerre történő beállítása (’Érdekel’ gombbal). Ennek megfelelően az ajánlatok, promóciók adott üzleti partnernél való igénybe vételével Ön ahhoz is hozzájárul, hogy adatait az adott üzleti partner megkapja a Mobiloytól és az adott üzleti partner Önt megkeresse közvetlenül is személyre szabott ajánlatokkal. A követést leállíthatja a ‚Partnerek‘ menüpont alatt a Partner profilján a ‚Szív‘ ikonra kattintva.

 1. Azonosítók

Az általunk használt azonosítók fajtái a következők:

Google Analitika: A Weboldal látogatottsági adatait a Google, Inc. („Google”) által nyújtott Google Analitika („Google Analytics”) webanalitikai szolgáltatás igénybevételével méri az Adatkezelő. A Google Analytics „sütiket” (cookies), a Felhasználó számítógépén elhelyezett szövegfájlokat használ, melyek célja, hogy segítse a Weboldal használatának elemzését. Az Adatkezelő tájékoztatja a Felhasználót, hogy a sütik által generált, a Weboldal használatára vonatkozó információkat (a Felhasználó IP-címét) a Google amerikai egyesült államokbeli szervereire továbbítja és ott tárolja, azonban ez az adatkezelés független az Adatkezelőtől, aki nem ad át vagy továbbít a Google-nak semmiféle személyes adatot a Google Analytics szolgáltatás igénybevétele során. A Google ezeket az információkat a Weboldal Felhasználó általi használatának értékelésére, elemzésére, a Weboldalon végrehajtott tevékenységekről szóló riportoknak az összeállítására, valamint a Weboldalon végrehajtott tevékenységekkel és az internethasználattal kapcsolatos egyéb szolgáltatások nyújtására használja. A továbbított adatok az érintett azonosítására nem alkalmasak. A Google adatvédelmi elveiről bővebb információ itt olvasható: http://www.google.hu/policies/privacy/.

 1. Felhasználó jogai, jogérvényesítési lehetőségek

Ön a személyes adatok kezelésével összefüggésben az Infotörvény 14 §-a alapján Önt megillető és az alábbiakban részletezett jogokat a Profil, a Beállítások és az Értesítések menüpontok alatt, vagy a jelen Adatkezelési Tájékoztató 1. pontjában szereplő elérhetőségekre megküldött értesítés útján gyakorolhatja. 

 • Tájékoztatás

Ön a következőkről kérhet tájékoztatást a Mobiloytól:

 • személyes adatai kezeléséről
 • a kezelt adatok köréről
 • az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról
 • az adatfeldolgozó(k) nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről
 • az Ön hozzájárulása alapján felvett adatoknak jogi kötelezettség teljesítése vagy jogos érdekből fakadó adatkezelés miatt az Ön hozzájárulásának megszűnte utáni vagy hozzájárulás nélküli kezeléséről, és az ilyen adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről,
 • kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat, továbbá
 • az adatkezeléssel kapcsolatos jogairól és jogorvoslati lehetőségeiről.

Az adatkezelésről való tájékoztatás iránti kérelmet e-mailben a partner@mobiloy.hu email címre kérjük eljuttatni, amire huszonöt (25) napon belül ad választ a Mobiloy. A tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő az adott évben azonos területre vonatkozó tájékoztatási kérelmet a Mobiloyhoz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben az Mobiloy a tájékoztatási kérelem teljesítését költségtérítéshez kötheti. A tájékoztatás a fenti 9. pontban meghatározott adatkezelési időtartamon belül lehetséges.

 • Törlés

A Mobiloy a személyes adatot törli, ha azt Ön kéri. Ha egy előzetesen felmerült jogvitában-, vagy jogszabályi-, illetve jogszabályon alapuló felügyeleti előírásra tekintettel vagy az Önnel kötött és még hatályos Általános Szerződési Feltételek teljesítésére tekintettel a személyes adatot egyéb okból meg kell őrizni, vagy az adat Önön kívül más személyes adatát is elválaszthatatlanul és törölhetetlenül tartalmazza (pl. képfelvétel), a soron kívül kért törlés nem feltétlenül jelenti az adat teljes körű elérhetetlenné tételét, a továbbiakban azonban az adat csak a törlést kizáró célra használható fel.

Ön saját személyes adatainak törlési (vagy ha az adatok helytelenek, akkor helyesbítési) igényét a Profilban az ezt a célt szolgáló menüpont használatával vagy e-mailben a partner@mobiloy.hu e-mail címen jelezheti a Mobiloynak. Az Ön önkéntes döntése és kérése alapján, törlési igényének beérkezésétől számított maximum huszonöt (25) napon belül a Mobiloy törli az adatokat. Ön a személyes adatok kezeléséhez való hozzájárulás visszavonásával, illetve az adatok törlésére vonatkozó kérelemmel valamennyi, a Regisztrációhoz kapcsolódó aktivitásban való részvétel jogáról is lemond. A törlés minden esetben költségmentes. A Mobiloy a helyesbítésről és a törlésről az érintettet értesíti, kivéve, ha az értesítés mellőzése az érintett jogos érdekét nem sérti.

 • Zárolás

Törlés helyett a Mobiloy zárolja a személyes adatot, ha Ön ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az Ön jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adatot a Mobiloy kizárólag addig kezeli, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

 • Megjelölés

A Mobiloy megjelöli az általa kezelt személyes adatot, ha Ön vitatja annak helyességét vagy pontosságát, de a vitatott személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen.

Amennyiben a Mobiloy az Ön helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő huszonöt (25) napon belül írásban közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának indokait, illetve tájékoztatja Önt a bírósági jogorvoslat, továbbá az adatkezelési hatósághoz fordulás lehetőségéről.

 1. Tiltakozási jog és jogorvoslati jogok
  • Tiltakozási jog

Ön, vagy bárki, akinek a személyes adata a Mobiloyhoz került, tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha

 • a személyes adatok kezelése (továbbítása) kizárólag a Mobiloy vagy az adatátvevő jogának vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény engedi vagy rendelte el;
 • ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása direkt marketing, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik;
 • a tiltakozás jogának gyakorlását egyébként törvény lehetővé teszi.

A Mobiloy – az adatkezelés egyidejű felfüggesztésével – a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legfeljebb tizenöt (15) nap alatt megvizsgálja, és annak eredményéről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Amennyiben a tiltakozás indokolt, a Mobiloy az adatkezelést megszünteti, és az adatokat zárolja. A Mobiloy köteles a tiltakozásról, illetőleg az annak alapján tett intézkedésekről értesíteni mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

Amennyiben Ön a Mobiloynak a tiltakozás alapján meghozott döntésével nem ért egyet, vagy a Mobiloy a döntésre megadott határidőt elmulasztja, az ellen – a döntés közlésétől vagy a határidő utolsó napjától számított harminc (30) napon belül – bírósághoz fordulhat.

 • Jogérvényesítés

A Felhasználó jogérvényesítési lehetőségei az Infotörvény, valamint a 2013. évi V. törvény (Polgári Törvénykönyv) alapján lehetségesek. A Felhasználó a jogainak megsértése esetén bírósághoz vagy a jelen Adatkezelési Tájékoztató 2. pontjában megjelölt adatvédelmi hatósághoz fordulhat. Az adatvédelmi hatóságnál bejelentéssel bárki vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatok kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll. Bírósághoz fordulás esetén a perre a Mobiloy székhelye szerinti törvényszék az illetékes. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye (tartózkodási helye) szerinti törvényszék előtt is megindítható.

Az elhunyt Felhasználó emlékét nyilvánvalóan sértő adatkezelések tekintetében az örökösök bírósághoz fordulhatnak.

 1. Adatkezelőnél kijelölt adatvédelemért felelős személy

Amennyiben Önnek segítségre van szüksége az adatkezeléssel összefüggő döntések meghozatalában, valamint jogainak biztosításában, forduljon a Mobiloynál az adatvédelemért felelős, kijelölt személyhez az partner@mobiloy.hu e-mail címen.

 1. Hatályos jog, egyéb rendelkezések

A jelen Adatkezelési Tájékoztatóra a magyar jog az irányadó.

A jelen Adatkezelési Tájékoztató nem érinti azokat a jogokat, amelyeket a Felhasználó szerződésben nem változtathat meg, illetve amelyekről Ön nem mondhat le.

Amennyiben a jelen Adatkezelési Tájékoztató meghatározott része vonatkozó jogszabályi rendelkezés vagy bírósági döntés alapján érvénytelen, jogellenes vagy végrehajthatatlan, az Adatkezelési Tájékoztató fennmaradó részei hatályban maradnak azzal, hogy az Adatkezelési Tájékoztató úgy módosul, hogy a törölt rendelkezés(ek) a lehető legteljesebb mértékben érvényesüljön(jenek).

Amennyiben az Ön országa szerinti hatályos jogszabályok a jelen Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltaknál szigorúbb szabályokat rendelnek a felek részére, Ön köteles azoknak eleget tenni. Ön azonban tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Mobiloy felelősségét a jelen Adatkezelési Tájékoztatóra irányadó jog szerinti jogszabályok alapozzák meg, és felelősségét a vonatkozó jogszabályok és bírósági döntések alapján lehetséges legteljesebb mértékig kizárja a Felhasználó országa szerinti rendelkezések be nem tartásáért. 

A jelen Adatkezelési Tájékoztatóban szereplő fejezetcímek csupán a tájékoztatást szolgálják, önmagukban nem elegendőek az adatkezelések megértéséhez.

Amennyiben olyan kérdése lenne, melyre a jelen Adatkezelési Tájékoztató nem nyújtott egyértelmű választ, kérjük, írja meg az partner@mobiloy.hu e-mail címre.

© Mobiloy Kft. / Jambrik Ügyvédi Iroda (2017)